نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت‌ها پیش‌بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گسترة این استثناء دیده می‌شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی تبدیل شده است یا نه؟ آیا این استثناء اقدامات حاکمیتی دولت‌ها را نیز در برمی‌گیرد؟ آیا استثنای شبه جرم شامل اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می‌شود؟ دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی رویه دولت‌ها، تفاسیر طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل و آرای محاکم قضایی داخلی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش ضمنی عرفی بودن این استثناء به این نتیجه رسید که استثنای شبه جرم، اقدامات حاکمیتی دولت‌ها را در برمی‌گیرد اما اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه از حوزه شمول این استثناء خارج است.

کلیدواژه‌ها