نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه بجنورد

2 استادیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه به ندرت می‌توان نظام کیفری را یافت که به شکل‌های مختلف تحت تأثیر اندیشه‌های عوام‌گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست‌های کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که جلوه‌های نفوذ عوام‌گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه‌های کیفری عوام‌گرا نشان می‌دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته‌اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری را در نظام‌های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته‌های این تحقیق بازنمایی اغراق‌آمیز جرم در رسانه‌ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست‌های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی‌اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت‌های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.

کلیدواژه‌ها