نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و عضو هیأت مؤسس پژوهشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه شاهد

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. امیر ارجمندی، انیسه؛ «اسرار تجاری در اینترنت»، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، (تحت راهنمایی دکتر میرقاسم جعفر­زاده)، 1390.
 2. امیری، حسین علی؛ اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1388.
 3. السان، مصطفی؛ «حقوق اسرار تجاری در عصر فن­آوری اطلاعات»، مجله حقوقی دادگستری، 1384، شماره 50 و 51.
 4. رهبری، ابراهیم؛ حقوق اسرار تجاری، انتشارات سمت، چاپ اول، 1388.
 5. ویوان، میشل و دیگران؛  قراردادهای انفورماتیک را چگونه مذاکره و منعقد کنیم، ترجمه ستار زرکلام ، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، چاپ اول، 1380، شماره 1.
 6. زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1388.
 7. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، جلد 4، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1387.
 8. صادقی، محسن؛ حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1386.
 9. صادقی نشاط، امیر؛ حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای کامپیوتری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1389.
 10. صدقی، زهرا؛ «مالکیت فکری و حمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده»، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین­الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (تحت راهنمایی دکتر پرویز ساورائی)، 1386.
 11. قاجار قیونلو، سیامک؛ مقدمه حقوق سایبر (درآمدی بر جامعه­شناسی حقوق توسعه و پیش­نیازهای قانون­نویسی در فضای سایبر)، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1391.
 12. قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان، آثار ادبی و هنری، ترجمه ستار زرکلام، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، چاپ اول، 1384.
 13. لی.تی. گسمر؛ حمایت از اسرار تجاری در صنعت رایانه، ترجمه مصطفی السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1382، شماره 48.
  1. Azéma, Jacque & Galloux, Jean-Chrstophe; 2006, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 3ème éd.
  2. Bainbridge, David; 2000, Introduction to Computer Law, Longman, Fourth edition.
  3. Bitan, Hubert; 2010, Droit des créations immatérielles, Lamy Axe Droit, 1èreéd.
  4. C. Sun, Jeffery C & Beaz, Benjamin; 2009, Intellectual Property in the Information Age, Ashe Higher Education Report, Volum 34, First edition, , number 4.
  5. Colston, Catherine & Galloway, Jonathan; 2010, Modern intellectual property law, Routledge, second edition.
  6. Holland, Alain & Linant de Bellefonds, Xavier; 2008, Pratique du droit de l'informatique et de l'internet, Delmas, 6ème éd.
  7. Le Tourneau, Philippe; 2006, Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 4ème édition.
  8. Reed, Chris & John, Angel; 2007, Computer Law, The law and regulation of information technology, Oxford, sixth edition.
  9. Takagi Yo, Allman Larry & A.Sinjela Mapazi; 2008, Teaching of Intellectual Property, Principles and Method, Cambrige university press & Wipo Academy, Second edition.
  10. Vivant, Michel et autres; 2002, Lamy droit de l'information et des réseaux, éd. Lamy.
  11. Vivant, Michel et autres; 2002, Lamy droit de l'information et des réseaux, Guide, solutions et applications pratique contractuelle, éd. Lamy.

ب- لاتین