نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مفید

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. اسدی، محمدحسن؛ قابلیت استناد قراداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1390.
 2. بابایی، ایرج؛ حقوق بیمه، تهران، سمت، 1383.
 3. بهرامی احمدی، حمید؛ حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه و مذاهب اسلامی و نظام­های حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
 4. پاشازاده، حسن؛ آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس، نشر مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز، چاپ اول، 1385.
 5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستا، چاپ اول، 1357.
 6. شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چاپ دوم، 1383.
 7. صادقی، محمود؛ تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1383.
 8. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374.
 9. _________ ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
 10. _________ ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ششم، 1383.
 11. محمدی، سام؛ تمییز تعهد به نفع شخص ثالث از نهادهای حقوقی مشابه، پژوهش­نامة‏ حقوق و علوم سیاسی، 1385، شماره 2 و 3.
 12. ابوالخیر، عبدالسمیع عبدالوهاب؛ احکام الالتزام فی قانون المعاملات المدنیة الاماراتی الاتحادی، مطبوعات جامعة الامارات العربیة المتحدة، 2002م.
 13. ابوالسعود، رمضان؛ احکام الالتزام، بیروت، انتشارات دارالجامعه، 1994م.
 14. _________؛ الوسیط فی شرح مقدمة القانون المدنی، النظریة العامة للحق، بیروت، الدار الجامعیة، 1992م.
 15. السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ مصادر الحق فی فقه الاسلامی، بیروت، منشاء الحقوق، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الثانیة الجدیدة، 1998 الف.
 16. _______________؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، 1998 ب.
 17. _______________؛نظریة العقد، النظریة العامة للالتزامات، دارالفکر، بی‏تا.
 18. انور سلطان؛ احکام الالتزام، الموجز فی النظریة العامة العقد، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، 1974م.
 19. زهدی یکن؛ شرح قانون الموجبات و العقود، بیروت، منشورات مکتبة العصریة، الطبعة الاولی، بی‏تا.
 20. سعد، نبیل ابراهیم؛ نظریة العامة للالتزام، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الثانی، 1998م.
 21. صبری، حمد خاطر؛ الغیر عن العقد؛«دراسة فی النظریة العامة للالتزام»، بیروت، دارالعلمیة الدولیة و دارالثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، 2001م.
 22. فرج الصده، عبدالمنعم؛ نظریة العقدفی قوانین البلاد العربیه، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، 1974م.
 23. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالحیاء التراث العربی، هفتم، بی‏تا.
  1. Marty et Raynaud; 1962, Droit civil, T.I, 2e volume, T, II Paris.
  2. Mazeauds, Henri ct Leon et jean par Chabas, François; 1998, Leçon de droit civil, T.2,ler volume,Obligation,9e edition,par François Chabas, Montchresthon.
  3. Weill, Alex; 1971, Droit civil, Les obliqation, précis Dollaz.

ب- عربی

ج- لاتین