نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. قرآن کریم.
 2. آصفی، محمدمهدی؛ «همزیستی فقهی مذاهب و ادیان»، فقه اهلبیت، 1374، شماره 2.
 3. الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1368.
 4. دانش پژوه، مصطفی؛ اسلام و حقوق بین­الملل خصوصی، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و وزارت امور خارجه، 1381.
 5. ___________ ؛ شناسه حقوق، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل، 1391.
 6. ___________ ؛ مقدمه علم حقوق،تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، 1389.
 7. شعرانی علامه ابوالحسن؛ نثر طوبی، تهران، اسلامیه، 1380.
 8. فتاحی، سیدمحسن؛ بررسی فقهی و حقوقی قاعده الزام، قم و تهران؛ نشر ادیان، 1390.
 9. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، جلد 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ هشتم، 1370.
 10. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام،جلد 43، تهران، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه، 1362.
 11. ابن قیم، محمد ابن ابی بکر؛ احکام اهل الذمه، جلد 1، الطبعه الثانیه، دار العلم للملایین، بیروت: 1998م.
 12. اردبیلی، محقق (ملا احمد)؛ زبده البیان، تهران، مکتبه المرتضویه، بی‌تا.
 13. بجنوردی، سید میرزا حسن؛ القواعد الفقهیه، جلد 3، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1413 ه.ق.
 14. بحرانی، محمدصنقورعلی؛ توضیح القواعد الفقهیه، جلد 1، منشورات رشید، بی­جا، 1430 ه.ق.
 15. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، جلد 22 و 26، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق.
 16. حفیظه، السید الحداد؛ القانون الدولی الخاص، منشورات الحلبی الحقوقیه، ‌بی‌جا، 2002 م.
 17. حلی علامه، ابو­منصور جمال­الدین حسن بن یوسف؛ «قواعدالاحکام» در الینابیع الفقهیه، جلد 19، بیروت، دارالتراث و الدار الاسلامیه،‌ 1410ه ق.
 18. خوئی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکمله المنهاج، جلد 1، مطبعه الاداب، النجف الاشرف، بی‌تا.
 19. دراز، رمزی محمدعلی؛ فکره تنازع القوانین فی الفقه الاسلامی، الاسکندریه، دارالجامعه الجدیده للنشر، 2004 م.
 20. زیدان، عبدالکریم؛ احکام الذمیین و المستامنین فی دار الاسلام، دمشق، الطبعه الثانیه، دارالفکر، 1412 ه.ق، 1999 م.
 21. سیفی، علی اکبر؛ مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، جلد 2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1428 ه.ق.
 22. طباطبایی علامه، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 5، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، بی‌تا.
 23. طوسی، ابی جعفر محمد ابن الحسن؛ الخلاف، جلد 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1407 ه.ق.
 24. فاضل لنکرانی، محمد؛ القواعد الفقهیه، قم، بی‌نا، 1416 ه.ق.
 25. فاضل مقداد؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه، 1395 ه.ق.
 26. گلپایگانی، سید محمدرضا؛ الدر المنضود فی احکام الحدود ،جلد 1، (تقریرات؛ نگاشته: علی کریمی جهرمی)، قم، دارالقرآن الکریم، 1413 ه.ق.
 27. مروارید، علی اصغر؛ سلسله الینابیع الفقهیه، جلد 19، بیروت، دارالتراث و الدار الاسلامیه، 1410 ه.ق.
 28. مصطفوی، سید محمدکاظم؛ القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1412 ه.ق.
 29. مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیه، جلد 2، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین (ع)، 1416 ه.ق.
 30. ممدوح، عبدالکریم؛ تنازع القوانین، عمان، دارالثقافه للنشر و التوزیع، 2005 م.
 31. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 32. قانون مدنی ایران.

ب- عربی

ج- قوانین