نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. حسن­تاش، سید غلامحسین؛ «آیا اهداف مذکور در اساسنامه اوپک هنوز معتبر است؟ به بهانه اجلاس سران اوپک»، اقتصاد انرژی، 1379، شماره 17.
 2. حسینی، سید شمس­الدین و شفیعی، افسانه؛ «قانون رقابت و پیش­شرط­های اجرای مؤثر آن»، مجله بررسی­های بازرگانی، 1387، شماره 29.
 3. صادقی، محمود؛ «تعامل و همزیستی قراردادهای پروانه بهره­برداری از حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت»، فصلنامه پژوهش بازرگانی، 1386، شماره 43.
 4. ضیائی بیگدلی، محمد­رضا؛ «مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین­الملل»، پژوهش حقوق و سیاست، 1380، شماره 4.
 5. ظاهری، علی­رضا؛ «تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا»، حقوقی بین­المللی، 1383، شماره 30.
 6. ممتاز، جمشید؛ «تحریم اقتصادی و حقوق بین­الملل عمومی»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، 1360، شماره 22.
 7. ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیر؛ «مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1376، شماره 37.
 8. موسوی، سید علی؛ «کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت­ها و اموال آن­ها»، سیاست خارجی، 1385، شماره، 80.
 9. نوروزی شمس، مشیت­الله؛ «نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور»، مصباح، 1384، شماره61.
  1. American Bar Association; 1995, Special Defenses in International Antitrust Litigation, American Bar Association.
  2. Bender, R; 1998, Launching and Operating Satellites: Legal Issues, Kluwer Law International.
  3. Boon, Kristen E; 2011, "New Directions in Responsibility: Assessing the International Law Commission’s Draft Articles on the Responsibility of International Organizations", The Yale Journal of International Law Online Vol. 37.
  4. Brown, Gavin; 1993, OPECand the World Energy Market: A Comprehensive ReferenceGuide, 2d ed. & Ajomo, A. (1977) An Appraisal of the Organization of thePetroleum Exporting Countries (OPEC), 13 TEX. INT’L L.J. 11.
  5. Cafaggi, Fabrizio; 2006, The Institutional Framework of European Private Law, New York, Oxford.
  6. Correa, Carlos M; 2007, "Intellectual Property and Competition Law", ICTSD (international centre for trade and sustainable development) Programme on IPRs and Sustainable Development, issue paper No. 21.
  7. De Brabandere, Eric; 2012, "Immunity of International Organizations in Post-Conflict International Administrations International Organizations Law Review", Vol. 7, No. 1, pp. 79-119, 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1993000
  8. Draft articles on the responsibility of international organizations; 2011, Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 2011, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session (A/66/10, para. 87). Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II, Part Two.
  9. Dupuy, P.M; 1996, Droit International public, 4 edition, Dalloz.
  10. Griffin, Joseph P; 1998, Foreign Governmental Reactions to U.S, Assertion of Extraterritorial Jurisdiction, 6 GEO.MASON L. REV. 505.
  11. Herrmann, Christoph & Terhechte, Jörg Philipp; 2009, European Yearbook of International Economic Law 2010, Springer. 
  12. Keitner, Chimène I; 2010, "Officially Immune? A Response to Bradley and Goldsmith", The Yale Journal of International Law Online. Vol. 36
  13. Reinisch,August; 2010, Challenging Acts of International Organizations Before National Courts, Oxford University Press.
  14. Ryngaert, Cedric; 2009, The Immunity of International Organizations before Domestic Courts: Recent Trends, Institute for International Law, Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Law Working Paper No. 43.
  15. Stanford, J.S; 1978, The Application of the Sherman Act to Conduct Outside the United States: A View from Abroad, 11CORNELL INT’L L.J. 195.
  16. Terhechte, Jörg Philipp & Herrmann, Christoph; 2009, European Yearbook of International Economic Law 2010, Springer. 
  17. Waller, Spencer Weber; 2002, Suing OPEC. University Pittsburgh Law Review, Vol. 64, No. 105.

ب- لاتین