نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. اسدی، لیلا سادات؛ «حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت»، نشریه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، بهار و تابستان 1388‌، شماره 50.
 2. انصاری، باقر‌؛ حقوق حریم خصوصی‌، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1386‌.
 3. عباسی، محمود‌؛ افشاء اسرار بیماران، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، 1382‌.
 4. فخرزاد، مریم؛ فخرزاد، نورالهدی؛ دهقانی، مریم؛ «نقش پرونده الکترونیک سلامت در ارائه اطلاعات بهداشتی»، فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، جلد ۴، دوره 2، زمستان 1390. <http://mediaj.sums.ac.ir/online>
 5. مصفا، نسرین؛ «نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 22، ‌1387‌، شماره ۱.
 6. آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، مصوب 1384‌.
 7. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388‌.
 8. قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار‌ مصوب 1320 و الحاقات 1347‌.
 9. قانون مجازات اسلامی‌، مصوب 1392‌.
 10. کدهای حفاظت آزمودنی انسانی در پژوهش‌های علوم پزشکی مصوب 1378.
 11. ماده واحده ثبت و گزارش اجباری بیماری‌های سرطانی مصوب 1363.
 12. منشور حقوق بیمار ایران، معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مصوب 1381.
  1. Brockett, Patrick L; 1999, MacMinn Richard and Carter Maureen; "Genetic Testing, Insurance Economics and Societal Responsibility", North American Actuarial Journal, Vol 3, No.1.
  2. Chalmers, Don; 2006, "Privacy and Biobank Research: Weighing Private and Public Interests", Journal of Law, Information and Science, Vol 17.
  3. Ekberg, Merryn; 2005, "Governing the Risks Emerging From the Non-Medical Uses of Genetic Testing", Australian Journal of Emerging Technologies and Society, Vol. 3, No. 1.
  4. Guttikonda, Mahati; 2005, "Adressing the Emergent Dilemma of Genetic Discrimination in Underwriting Life Insurance", Journal of Legislation and Public Policy, Vol. 8.
  5. Hall, Mark A; 1999, "Restricting Insurers’ Use of Genetic Information: A Guide to Public Policy", North American Actuarial Journal, Vol. 3, No. 1.
  6. Hall, Mark A. and Rich Stephan S; 2000, "Genetic Privacy Laws and Patients’ Fear of Discrimination by Health Insurers: The View from Genetic Counselors", Journal of Law, Medicine and Ethics, Vol. 28, No. 3.
  7. Katz, Gregory and Schweitzer Stuart O; 2010, "Implications of Genetic Testing for Health Policy", Yale Journal of Health Policy, LawandEthics, Vol. 10.
  8. Kohlmeier, Gabrielle; 2007, "The Risky Business of Lifestyle Genetic Testing: Protecting Against Harmful Disclosure of Genetic Information", UCLA Journal of Law and Technology.
  9. Laurie, Graeme;2004, Genetic Privacy: A Challenge to Medico-Legal Norms,Cambridge University Press.
  10. Lemmens, Trudo and Austin, Lisa M; 2009, "The End of Individual Control Over Health Information: Promoting Fair Information Practices and Governance of Biobank Research", accessed: <http://ssrn.com/abstract=1337695>.
  11. Lowden, Alexander; 1999, "Ethical Issues Resulting From Genetic Technology", North American Actuarial Journal, Vol. 3, No. 1.
  12. Rothstein, Mark A; 1998, "Genetic Privacy and Confidentiality: Why They Are So Hard to Protect", Journal of Law, Medicine & Ethic, Vol. 26.
  13. Rothstein, Mark A; Gelb, Betsy D. and Craig Steven G; 1998, "Protecting Genetic Privacy by Permitting Employer Access to Job-Related Employee Medical Information: Analysis of a Unique Minnesota Law", American Journal of Law & Medicine, Vol XXIV, No. 4.
  14. Serwin, Andrew B; 2005, "Protecting the Privacy of Genetic Information", Privacy & Data Security Law Journal, 2008.
  15. Setoyama, Koichi; "Privacy of Genetic Information", Osaka University Law Review, No.52.
  16. Sharpe, Neil F. and Carter, Ronald F; 2006, Genetic Testing: Care, Consent and Liability, John Wiley and Sons Ltd Publication, UK.
  17.  Suarez, Rebecca; 2012, "Breaching Doctor-Patient Confidentiality: Confusion Among Physicans About Involuntary Disclosure of Genetic Information", Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 21.
  18. Genetic Information Non-discrimination Act (GINA), United States of America, 2008.
  19. Genetic Privacy and Non-discrimination Bill, Australia, 1998 [2008].
  20. Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live, Dec 1985.
  21. UN Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Protocol 1967.
  22. UN Convention on the Rights of the Child, Nov 1989.
  23. UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, December 1966.
  24. UNESCO International Declaration on Human Genetic Data, October 2003.
  25. UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005.
  26. WHO International Guidelines on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services, 1997.

ب- لاتین