نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

چکیده

یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته‌اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن‌ها از حقوق انگلیس پیروی کرده‌اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود را به قاعده محل وقوع فعل زیانبار داد. در حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قاعده خاصی وجود ندارد، لیکن مقنن می‌تواند همانند حقوق انگلیس قاعده محل وقوع را مبنا قرار دهد و در موارد استثنائی قانون مناسب را به اجرا گذارد.  

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. الماسی، نجاد علی؛ حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰.
 2. الماسی، نجاد علی؛ میر­حسینی، مجید؛ «حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران»، فصل­نامة حقوق خصوصی، سال هفتم، پردیس قم، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، شماره 17.
 3. الماسی، نجاد علی؛ افضلی­مهر، مرضیه؛ «قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین»، مجله نامه مفید، 1387، شماره ۷۰.
 4. الماسی، نجاد علی؛ افضلی­مهر، مرضیه؛ «قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین»، مجله نامه مفید، 1387، شماره ۶۷.
 5. سلجوقی، محمود؛ حقوق بین­الملل خصوصی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۹.
 6. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴.
 7. صالحی ذهابی، جمال؛ «مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین»، فصل­نامة صنعت بیمه، پژوهشکدة بیمه، سال هفدهم، ۱۳۸۱، شماره ۳.
 8. نصیری، محمد؛ حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول، ۱۳۷۱.
 9. الکسوانی، عامر محمد؛ موسوعه القانون الدولی خاص، چاپ اول، عمان (اردن)، دار الثقافه، ۱۴۳۱ه.ق.
 10. عبدالله، عزالدین؛ القانون الدولی خاص، جلد دوم، مصر، الهیئه المصریه العامه للکتاب، چاپ نهم، ۱۹۸۶م.
 11. الهواری، احمد محمد؛ الوجیز فی القانون الدولی خاص الاماراتی، چاپ دوم، عمان (اردن)، اثراء للنشر و التوزیع،۰ ۱۹۷م.
 12. الهداوی، حسن؛ القانون الدولی خاص، تنازع القوانین، عمان (اردن)، دارالثقافه للنشر و التوزیع، چاپ دوم، ۱۹۹۷م.
 13. یوسف، بن حموده؛ القانون التطبیق علی التزامات غیر التعاقدیه، ۱۶ صفحه، موقع: http://www.4algeria.com
  1. Chuoh, Jason & kaczowska, Alina; Confict of Laws, Second edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2000.
  2. Collier, J,G; Conflict of Laws, Third edition, Cambridge University Press, United kingdom, 2001.
  3. Gottschalk, Eckart & Michaels, Ralf & Ruhl, Glesela & Von hein, Jan; Conflict of Laws In a Globalized World, First published, Cambridge University press, United kingdom, 2007.
  4. Milis, Alex; The Confluence of Public And Private International Law, First Published, Cambridge University, Press, United kingdom, 2009.
  5. Mayss, Abla; Principles of Conflict of Law, Cavendish Publishing Limited, Second edition, London, 1996.
  6. O’Brien, John; Conflict of Laws, Second edition, Cavendish Publishing Limited, London, 1999.
  7. Yeo, Tiong; "The Efect of Contract On The Law Governing, Clam In Tort And Equity", Year Book Of Private International Law, ed Andred Bonomi & Paul Volken, St mpfi Publisher. Berne, Germany, 2008.

ب- عربی

ج- لاتین