نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین­الملل در زمینۀ مسئوولیت بین­المللی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده­اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می­شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنۀ اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنۀ اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعۀ تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می­شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت­ها و چه در مورد سازمان­های بین­المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین­المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین­المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین­المللی دولت­ها نیامده است، اما در مورد دولت­ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین­المللی یعنی مسئولیت مستقل، می­تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implication of Scope of International Derived Responsibility: Comparative Study of Responsibility of States and International Organizations

نویسندگان [English]

  • Mahdi Haddady 1
  • Mohamad Setayeshpur 2

1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi Branch, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Draft articles of International Law Commission (hereinafter ILC) on International Responsibility of States (2001) (ARSIWA) and International Organizations (2011) (ARIO) have considered responsibility for act of another party, called Derived Responsibility. Its scope is not clear enough, although being exclusive. In order to clarify the the scope of its application, the present article seeks to investigate the articles in the two said documents in connection with derived responsibility. Therefore, this will be dealt by comparative study of relevant articles in these two drafts. The comparative study of the two said drafts shows that, ‘Aid or Assistance’, ‘Direction and Control’, ‘Coercion’ and ‘Circumvention’ hav been regarded as the for scenario in respect of international organizations and states, the both. In spite of the fact that the cirumvention the international obligation has not been mentioned in arsiwa (2001), is also applicable to states. Derived responsibility in addition to the fundamental foundation of the law of international responsibility (ie derived responsibility), may lead to justice in the exercise of responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Responsibility
  • Derived Responsibility
  • Secondary Responsibility
  • Indirect Responsibility
-        زمانی، سیدقاسم (1393)، حقوق سازمان­های بین­المللی، چاپ­دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
-        ستایش­پور، محمد (1394)، مسئولیت اشتقاقی در نظام مسئولیت بین­المللی (با تأکید بر طرح 2001 مسئولیت بین­المللی دولت­ها و طرح 2011 مسئولیت بین­المللی سازمان­های بین­المللی، پایان­نامۀ مقطع کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق.
-        ستایش­پور، محمد و مهدی حدادی (1396)، «کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده­های کمیسیون حقوق بین­الملل»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 47، شمارۀ 3، صص 771-795.
-        Ahlborn, Christiane (2012). “The use of Analogies in Drafting the Articles on the Responsibility of International Organizations: An Appraisal of the ‘Copy-Paste Approach”, International Organizations Law Review, Vol. 9, No. 1, pp. 53-66.
-        Aust, Philipp (2011). Complicity and the Law of State Responsibility, England: Cambridge University Press.
-        Blokker, Niels (2010). “Abuse of the Members: Questions Concerning Draft Article 16 of the Draft Articles on Responsibility of International Organizations”, IOLR, Vol. 7, No. 1, pp. 35-48.
-        Crawford, James (2013). State Responsibility: General Part, Cambridge: Cambrige University Press.
-        D’Aspremont, Jean (2007). “Abuse of the Legal Personality of International Organizations”, International Organizations Law Review, Issue 1, Vol. 4, pp. 91-115.
-        Fry, James (2007). “Coercion, Causation, and the Fictional Elements of Indirect State Responsibility”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 40, No. 3, pp. 611-641.
-        Fry, James (2014). Attribution of Responsibility, in Nollkaemper, A.and Plakokefalos, I. Principles of Shared Responsibility in International Law: An Apprisal of the State of the Art, Cambridge: Cambrige University Press.
-        Graefrath, Bernhard (1996).“Complicity in the Law of International Responsibility”,Revue beige de droit international, Vol. 29, pp. 370-381.
-        Lanovoy, Vladyslav (2014). Complicity in an Internationally Wrongful Act. in Nollkaemper, A. and Plakokefalos, I. Principles of Shared Responsibility in International Law: An Apprisal of the State of the Art, Cambridge: Cambrige University Press.
-        Quigley, John (1986). “Complicity in International Law: A New Direction in the Law of State Responsibility”, British Yearbook of International Law, Issue 1, Vol. 57, pp. 77-131.
-        Talmon, Stefan (2008). »A Plurality of Responsible Actors: International Responsibility for Acts of the Coalition Provisional Authority in Iraq«, in P. Shiner, and A. Williams, The Iraq War and International Law, Oxford: Hart Publishing.
-        ECHR. Judgment, Application Number. 28761/11, 2014.
-        ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 2007.
-        ILA. Report of the Seventy-First Conference, 2004.
-        ILC. A/64/10, Report on The Work of its Sixty-First Session, 2009.
-        ILC. Yearbook, 1979.
-        ILC. Draft Articles on International Responsibility of States (ARSIWA), 2001.
-        ILC. Draft Articles on Responsibility of International Organizations (ARIO), 2011.
-        UNGA. Report of the Secretary-General, A/71/80, 2016.
-        UNGA. A/C.6/59/SR.22, 2004.
-        UNGA. A/C.6/59/SR.22, 2004.
-        UNGA. A/71/80, 2016.
-        UNSC. S/RES/929, 1994.
-        «The Foundations of the International Legal Order», D’Aspremont, Jean (2007). Available at: https://brill.com/view/title/16996.
 
CAPTCHA Image