نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

انقلاب شگرف سدۀ بیست­و­یکم در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه‌‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونۀ بارزِ این سلاحها و شیوهها ، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو ، آسان ، سهولت ارتکاب ، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است ، می تواند به شما کمک کند. هراسْ‌افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطۀ سریع همگانی ، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونۀ بارز آن­ها، به­کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین­المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج­ساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین­المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه­ای – اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم­های مثبتی برداشته شده است، ولی به­دلیلِ جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعتِ عمل کُند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به‌ بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را به­عنوانِ جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است.از این رو ، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها ، با دیدن عناوین عمومی ، مجرمانه تطبیق داد. ازاین­رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزۀ بین­المللی نیز کاستی­ها و ابهامات در برخی اسناد بین­المللی و مشکل راستی­آزمایی در حوزه عملکرد دولت­ها، نقطه ضعف موازین بین­المللی در زمینۀ سلاح­های بیولوژیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Mechanisms in International Documents and Domestic Laws and Regulations

نویسندگان [English]

  • Seyyed Aliakbar Mousavi 1
  • Gholam Hossein Masoud 2
  • Masoud Raei 3

1 PhD Student in Criminal Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

The great revolution of the twenty-first century in new technologies has led terrorist groups to use less expensive and easier weapons and methods to achieve their goals in line with these developments. A clear example of them, is the use of biological weapons and the application of biological threats. The importance of bioterrorism threats and their extensive works led to increased international attention to this phenomenon. In domestic law, some documents, such as the Fifth and Sixth Five-Year Programs and the Biosafety Law, have addressed this issue. The present paper aims to "study bioterrorism in international documents and domestic law" using descriptive-analytical method and data collection in a library-documentary method. The results showed in domestic law although positive steps have been taken, due to the lack of serious biological threats, the low speed of the legislature and the lack of a differentiated view, the mechanisms of combating biological terrorism not efficient and the Iranian legislature has not been convicted the Bioterrorism as an independent crime. Therefore, in order to determine the response to that behavior, it must adapted to other general criminal titles. In the international arena, the shortcomings and ambiguities in some international documents and the problem of verifying the performance of government’s, are the weaknesses of international standards in the field of biological weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioterrorism
  • Geneva protocol
  • Terrorism
  • Convention of biological disarmament
-        اسدی، محمد و اکبر وروایی (1398)، «سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب»، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دورۀ 49، شمارۀ 1، صص 1-16.
-        اسماعیلی، مهدی (1395)، «صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ 80، شمارۀ 94، صص 49-70.
-        برهانی، محسن و رسول احمدزاده (1397)، «معیارهای ناظر بر شناسایی مفسد فی‌الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ 48، شمارۀ 2، صص 209-225.
-        بهره­مند، حمید و سینا رستمی (1395)، «تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب»،  فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دورۀ 2، شمارۀ 2، صص 209-252.
-        پوردست گردان، رضا (1395)، «دانشنامه بیوتروریسم و عوامل بیوتروریسم»، کتابخانه مجازی تک کتاب، صص 3-4.
-        دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر (1390)، واکنش های عدالت کیفری به تروریسم، ترجمۀ پیمان نمامیان، چاپ­اول، تهران: میزان.
-        خالقی، ابوالفتح و جواد قاسمی (۱۳۹۵)، «بیوتروریسم داعش از منظر حقوق کیفری داخلی و بین­المللی»، کنگره بین المللی جامع حقوق ایران، تهران: مؤسسه نمودار توسعه داتیس، صص 1-12.  
-        رنجکش، محمدجواد و الهه پورجواد (1395)، «بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپنامبر 2001»،  فصلنامه سیاست، دورۀ 47، شمارۀ 2، صص 369-391.
-        سالاری­فر، ابوذر؛ سیدمحمود میرخلیلی و سید درید موسوی­مجاب (1397)، «تحلیل مبانی قرآنی جرم­انگاری جرایم زیست محیطی»، فصلنامه مطالعات قرآنی، دورۀ 9، شمارۀ 36، صص 73-97.
-   &nb
CAPTCHA Image