نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حقوق خانواده، پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

تعیین مفهوم کارگر به‌عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام­ حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه‌های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می­شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه­های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام­های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه‌شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه­ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته­بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می­تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of the Labor Concept in Comparative Law

نویسندگان [English]

  • Atefeh Zabihi 1
  • Ahmad Rafiei 2

1 Director of Family Law in Judiciary Research Institute, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the issues that are discussed in the legal system of the countries is defining the concept of labor )as a subject of labor law( because precise explanation of its components leads to the determination of the territory of labor law. In order to achieve these components, the present study compares the labor law of various legal systems, (including Roman law and common Law) in countries such as France, South Africa, America, Egypt, Jordan, Japan, etc. Therefore  authors  are compared  the criteria presented in countries under study by Investigating the definition of worker in provisions,  judicial procedure and the doctrine then they classified these criteria in four major components. These conceptual elements include" provision of services by an individual", "performing the work personally", and "entitled to wages for work performed for employer", and "legal and economic employee’s subordination and dependency ", which can be taken into consideration in the country's judicial and quasi-judicial centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worker
  • Labor Law
  • legal and economic subordination
  • Judicial procedure
  • comparative law
-            اباذری فومشی، منصور (1386)، حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرائم در قانون کار، چاپ دوم، تهران: خرسندی.
-            پرستش، رضا (1374)، موارد شمول قانون کار و مفهوم کارگر، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-            جزایری، شمس‌الدین (1344)، حقوق کار و بیمه­های اجتماعی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
-            جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
<
CAPTCHA Image