نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

جانشینی دولت­ها در زمینه مسئولیت بین­ المللی به­ عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین­ المللی بازمی­گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر چنین تعهداتی، اصل دانسته شده که نتیجه مستقیم و عملی آن، فقد مسئولیت دولت جانشین است. جستار حاضر، از رهگذر کنکاش و مطالعه تطبیقی منابع فرعی حقوق بین­ الملل (آموزه­ های حقوقی و آرای قضایی و داوری بین ­المللی) که ابزار شناخت منابع اصلی هستند، پی به تحول مفهومی آن، در گذر ادوار، برده و نشان داده که رویکردی نوین در مقابل گفتمان سنتّی شکل گرفته است و آن، اصل بودن جانشینی بر چنین تعهداتی است. نگرش سنتّی، متأسی از «واقعیت» و رویکرد نوین، بیشتر، متأثر از «حقیقت» است. پژوهش پیش­رو، در رویارویی با تِز و آنتی تِز یادشده، سَنتِزی را مطمح نظر قرار می­دهد که با آن بشود از معایب هریک احتراز کرد؛ رویکردی بینابین که مطلق و محض بودن، محلی از اِعراب ن

-        حدادی، مهدی و محمد ستایش­پور (1396)، «کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده­های کمیسیون حقوق بین­الملل»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 47، شمارۀ 3، صص 795-771.
-        دریکوند، غلامرضا (1376)، جانشینی دولت­ها و تأثیر آن بر تابعیت اشخاص طبیعی (حقیقی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر جمشید ممتاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
-        سیفی، سیدجمال (1373)، «وحدت مسئولیت «قراردادی و غیرقراردادی» بین­المللی و آثار آن در حقوق معاهدات»، تحقیقات حقوقی، شماره­های 13و 14، دورۀ 2، صص260-197.
-        شافع، میرشهبیز و وحید بذار (1397)، «جانشینی دولت­ها در مسئولیت بین­المللی»، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 81، دورۀ 21، صص 315-336.
-        شاه­حسینی، عطیه (1396)، مسئولیت بین­المللی زیست محیطی: اعمال منع نشده، چاپ اول، تهران: خرسندی.
-        ممتاز، جمشید (1375)، «توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل توسط سازمان ملل متحد»، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 119، دورۀ 1، صص 269-286.
 
-        Atlam, Hazem (1986). Succession d’Etats et continuité en matière de responsabilité internationale, d’économie et des sciences d’Aix-Marsielle.
-        d’Argent, Pierre (2002). Les Reparations de Guerre en Droit International Public, Paris: Bruylant.
-        Borchard, Edwin (1945). Book Review of International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, Yale Law School, Faculty Scholarship Series.
-        Craven, Mathew (2010), The Decolonization of International Law: State Succession and the Law of Treaties, Uk: Oxford University Press.
-        O’Connell, Daniel Patrick (1967). State Succession in Municipal Law and International Law, vol.1, Uk: Cambridge University Press.
-        Dumberry, Patrick (2007). State Succession to International Responsibility, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
-        Feilchenfeld, Ernest (1931). Public Debts and State Succession, New York: Macmillan.
-        Hyde, Charles Cheney (1945). International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, Boston: Little, Brown and Co.
-        Menon, Parvathy (1991). The Succession of States in respect to Treaties, State Property, Archives and Debts, NY: Lewiston.
-        Nielsen, Fred (1926). American and British Claims Arbitration, Wshington: G.P.O..
-        Peterschmitt, Miriam (2001). La succession d’Etats et la responsibilité internationale pour fait illicite, Mémoire de Des, Switzerland: Université de Gèneve/Institut Universitaire de hautes études internationales.
-        Shearer, Ivan (1994). Starke’s International Law, London: Butterworth.
-        Thrilway, Hugh (2014). The Sources of International Law, UK: Oxford University Press.
-        Wellens, Karel (2015). International Law in Silver Perspective: Challenges Ahead, Leiden, Boston: Brill Nijhoff.
-        Verhoeven, Joe (2000). Droit International Public, Brussels: Larcier.
-        Verzijl, Jan Hendrik Willem (1974). International Law in Historical Perspective, Part.vii, A.W. Sijthoff International Publishing Company B.V. Leiden.
-        Hurst, Cecil James Barrington (1924). “State Succession in Matters of Tort”, British Yearbook of International Law, Vol. 5, No. 163, pp. 163-178.
-        Czaplinski, Wladyslaw (1990). “State Succession and State Responsibility”, Canadian Yearbook of International Law, Vol. 28, No. 2, pp. 339-358.
-        O’Connell, Daniel Patrick (1970). “Recent Problems of State Succession in Relation to New States”, Recueil des cours de l’Académie de la Haye, The Hague Academy of International Law, Vol. 130, No. 3, pp. 95-206.
-        Dumbery, Patrick (2006). “New State Responsibility for Internationally Wrongful Acts by an Insurrectional Movement”, European Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, pp. 605-621.
-        Kamminga, Menno (1996). “State Succession in respect of Human Rights Treaties”, European Journal of International Law, Vol. 7, No. 1, pp. 469-484.
-        Monnier, Jean Philippe (1962). “La succession d’Etats en matière de responsibilité Internationale”, Annuaire français de droit international, Vol. 8, No. 2, pp. 65-90.
-        Murphy, Sean (2013). “Codification, Progressive Development, or Scholarly Analysis? The Art of Packaging the ILC’s Work Product”, in Maurizio Ragazzi (ed), Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 29-41.
-        Roht-Arriaza, Naomi (2004). “Reparations Decisions and Dilemmas”, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 27, No. 2, pp. 157-219.
-        Schachter, Oscar (1993). “State Succession: The Once and Future Law”, Virginia Journal of International Law, Vol. 33, No. 3, pp. 253-292.
-        Stern, Brigite (1996). “La Succession d’Etats”, Recueil des Cours de l’Académie de La Haye, The Hague Academy of International Law, Vol. 262, No. 3, pp. 9-437.
-        Stern, Brigite (2001). “Responsabilité internationale et succession d’etats”, Laurenece Boisson de Chazournes and Vera Gowlland-Debbas (edn.), The International Legal System in Quest of Equity and Universality/L’ordre juridique international, un système en quête d’équite et d’Universalité, Liber amicorum Georges Abi-Saáb, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 327-355.
-        Strydom, Hennie (1990). “Namibian Independence and the Question of the Contractual and Delictual Liability of the Predecessor and Successor Governments”, South African Yearbook of International Law, Vol. 15, No. 3, pp. 111-121.
-        Townsend, Gregory (1995). “The Iraq Claims Process: A Progress Report on the United Nations Compensation Commission and United State Remedies”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Vol. 17, No. 4, pp. 973-1027.
-        Udina, Manilo (1933). “La succession des Etats quant aux obligations internationales autres que les dettes publiques”, Recueil des Cours de l’Académie de La Haye, The Hague Academy of International Law, Vol. 44, No. 7, pp. 665-773.
-        Verzijl, Jan Hendrik Willem (1960). “Droit de la mer et succession d’Etats”, Hommage d’une génération de juristes au président Basdevant, Pedone, pp.500-524.
-        Volkovitsch, Michael Jhon (1992). “Righting Wrongs: Toward a New Theory of State Succession to Responsibility for International Delicts”, Columbia Law Review, Vol. 92, No. 8, pp. 2162-2214.
-        Ziemele, Ineta (2003). “State Continuity, Succession and Responsibility: Reparations to the Baltic States and their Peoples”, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 3, No. 1, pp. 165-189.
-        (1956).
-        ICJ. Application of Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Judgment, (2003).
-        ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and herzegovina v. Serbia and montenegro), Judgment, (2007).
-        ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, (2015).
-        ICJ. Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, (2008).
-        ICJ. Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project, Pending Case.
-        ICJ. Counter-memorial, Submitted by the Slovak Republic, in Gabcikovo-Nagymaros Project Case (Hungary/Slovakia), 1997, vol. 1, (1994).
-        ICJ. Reply of the Republic of Hungary, in Gabcikovo-Nagymaros Project Case (Hungary/Slovakia), 1997, vol. 1, (1995).
-        ICJ. Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, (1951).
-        ICJ. The Chagos pending Case, Press Release, (2018).
-        Tripartite Claims Commission Award ,Administrative Decision No. 1, UNRIAA, vol. 6, (1927).
-        United States-Great Britain Arbitral Commission, R. E. Brownn (United States) v. Great Britain, Award, UNRIAA, vol. 6, November 23, (1923).
-        United States-Great Britain Arbitral Commission, F. H. Redward and Others (Great Britain) v. United States (Hawaiian Claims), Award, UNRIAA, vol. 6, November 10, (1925).
-        Agreement Between the United States and Austria and Hungary for the Determination of the Amounts to be Paid by Austria and Hungary in Satisfaction of Their Obligations Under the Treaties Concluded by the United States with Austria, August 24, 1921, and with Hungary on August 29, League of Nations Treaty Series, vol. 48, (1921).
-        ILC (2001). Draft Articles on International Responsibility of States (ARSIWA).
-        ILC (2016). Report on Identification of Customary International Law, by Michael Wood, Special Reporter.
-        ILC (2017). First Report on Succession of States in Respect of State Responsibility, by Pavel Šturma, Special Reporter.
-        ILC (2018). Second Report on Succession of States in respect of State Responsibility, by Pavel Šturma, Special Reporter.
-        UN (1945). The Charter.
-        UNGA (1998). A/CN.4/490, First Report on State Responsibility, by James Crawford, Special Reporter.
-        UNGA (2016). A/71/10, ILC Report, Report of the Sixty-eight Session.
-        Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties (1978).
-        Vienna Convention on Succession of State Property, Archives and Debts (1983).
-        Milanovic, Marko (2015). “On the Entirely Predictable Outcome of Croatia v. Serbia”, EJIL Talk; at https://www.ejiltalk.org/on-the-entirely-predictable-outcome-of-croatia-v-serbia/.
CAPTCHA Image