مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه