تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه