مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه