جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه