بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه