نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد- واحد خوراسگان اصفهان

چکیده

موضوع این مقاله تلاش برای پاسخ به این سؤال است که آیا استراتژی‌های نابودی اجتماعی و فرهنگی که فاقد کشتار سیستماتیک یا حداقلِ حملات فیریکی گسترده هستند، بایستی تحت حقوق بین‌الملل، نسل‌زدایی محسوب شوند یا نه؟ با اینکه نسل‌زدایی فرهنگی در حال حاضر در محدودة کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی نیست، اما در سراسر این مقاله مشخص شده است که اقدامات فیزیکی و بیولوژیکی تنها راه نابودی یک گروه نیستند. یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند محو گردد و این از طریق نابودی زبان و اماکن و اشیای مذهبی، ایجاد محدودیت در عمل به آداب و رسوم، آزار و اذیت روحانیون مذهبی و روشنفکران آن گروه و به طور خلاصه، از طریق ناپدید کردن میراث فرهنگی آنان اتفاق می‌افتد. نمونه‌های روشنی از ارتکاب نسل‌زدایی فرهنگی در سرتاسر تاریخ معاصر، از جمله توسط دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین، وجود دارد و نادیده گرفتن آن‌ها در واقع انکار حمایت از حقوق بشر بنیادین نسبت به کسانی است که به آن حمایت نیاز دارند.
 

کلیدواژه‌ها

الف- فارسی

 1. روستایی، علیرضا؛ تهران، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، ژنوساید فرهنگی در حقوق بین­الملل معاصر، پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین­الملل، 1390.
 2. عزیزی، ستار؛ حمایت از اقلیت­ها در حقوق بین­الملل، همدان، انتشارات نور علم، 1385.
 3. میر محمد صادقی، حسین؛ دادگاه کیفری بین­المللی، تهران، نشر دادگستر، 1383.
 4. میرزایی، محمد حسن؛ روایت غزه از آغاز تاکنون، قم، انتشارات مهر امیرالمؤمنین، 1387.
 5. میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق جزای بین­الملل، تهران، میزان، 1386.
  1. Baglay Tennent Harrington; 1950, General Principles and Problems in The International Protection of minorities, Geneve: Imprimeries Populaires.
  2. Cooper, John; 2008, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention, New York: Palgrave Macmillan.
  3. Chehata, Hanan; 2010, The Cultural Genocide of Palestine, Published by Middle East Monitor (MEMO), London. available at: http://www.middleeastmonitor.org.uk/downloads/reports/cultural-genocide-of-palestine.pdf
  4. Dunnink, C.M; 2009, Tibet: a case of cultural genocide?, Master thesis, International and European Public Law Tilburg University. available at: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=107528
  5. Heur, Max; 2002, Jewish News of Greater Phoenix, Groups blasts destruction of Palestinian Culture, Jewish Telegraphic Agency. Tamuz 25 5762, Vol. 54, No. 42.

ب- لاتین

http://www.jewishaz.com/jewishnews/020705/group.shtml

 1. Faria Pinto Coelho, Raquel; 2008, Cultural genocide and the conservative approach of the genocide convention, Teoria e Cultura, Juiz de For a, V.2/N.1 e 2 Jan/Dez, PP, 95-113. available at: http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/TeoriaeCultura/article/view/1111/915
  1. Jones, Adam; 2011, Genocide A Comprehensive Introduction, 2nd Edition, Oxon: Routledge.
  2. Lemkin, Raphael; 1944, Axis Rule in Occupied Europe, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law.
  3. Lemkin, Raphael; 1947, "Genocide as a Crime under International Law",American Journal of International Law, Volume 41(1), pp. 145-151.
  4. Macbride, Sean; 1983, "The Report of the International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during its invasion of the Lebanon", Journal of Palestine Studies, Vol. 12, No. 3.
  5. Morsink, Johannes; 2006,"cultural Genocide, the universal declaration, and minority Rights", Human Rights Quarterly, 1999, vol: 21, pp. 1009-1060.
  6. Pappe, Ilan; 2006, The Ethnic Cleansing of Palestine, Oxford, Oneworld Publications.
  7. Power, S; 2002, "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide", New York: Basic Books.
  8. Ratner, Stven R; Jason S. Abrams and James L. Bischoff; 2009, Accountability for Human  Rights Atrocities in International Law, Oxford University Press, Third Edition.
  9. Quigley, John; 2006, The Genocide Convention An International Law Analysis, London, Ashgate.
  10. Schabas, William; 2009, Genocide In International Law The Crime of Crimes, second edition, New York, Cambridge University Press.
  11. Stone, Dan; 2008, The historiography of genocide, London, Palgrave Macmilan.
  12.  "Anger over Palestinian Nakba ban proposal", BBC, 25th May 2009. http://news.bbc.co.uk/1/hi/  world/middle_east/8066892.stm
  13. Masjid Al-Aqsa-Facing its most dangerous threat since 1948, www.gazagroup.org
  14. C- International texts, national laws and United Nations documents.
  15. Case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007
  16. Crime of Genocide (Prevention and Punishment) Law; 1950, Laws of the State of Israel 4.
  17. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
  18. Interim Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), UN Doc. S/35374 (1993).
  19. "Nazi and Nazi Collaborators (Punishment) Law"; 1950, Laws of the State of Israel 4.
  20. Secretariat draft of Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
  21. UN Doc. A/C.6/SR
  22. UN Doc. E/AC.25/SR