تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه