ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه