نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست‌‌گذاری عمومی)، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم‌ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاه‌های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم‌سالاری در دهه‌های اخیر تکوین و توسعه یافته است. الگوهای نظارتی در برخی از نظام‌های حقوقی عضو اتحادیه اروپا بر اساس اینکه بر پایه ساختار یا صلاحیت تعریف شود، به انواعی تقسیم می‌گردد، گر چه در راستای هدف غایی اعضای اتحادیه اروپا در یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات خود، بارقه‌های امیدی در ایجاد یک الگوی مشترک در حوزه نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری در حال شکل‌گیری است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبع برخی کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله فرانسه و آلمان، نهادهای نظارت قضایی توسط قانونگذار بنا شده که هر یک کارکردهای خاص خود را دارند. در این پژوهش سعی شده است به مبانی و ارزیابی الگوهای نظارت قضایی کنونی موجود اتحادیه اروپا و ایران و نیز وجوه مشابهت و ممیزات آن‌ها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

منابع

 1. آقایی طوق، مسلم؛ «مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت، مطالعه تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا»، پژوهش‌‌نامه حقوقی، معاونت حقوقی و بررسی‌های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، شماره 1.
 2. احمدوند، یاسر؛ عدالت اداری در حقوق ایران، انتشارات جاودانه، تهران، چاپ اول، 1390.
 3. الیوت، کاترین؛ ورنون، کاترین؛ نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگ‌زاده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اول، 1382.
 4. تقوی دامغانی، سیدرضا؛ نگرشی بر مدیریت اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران چاپ اول، 1373.
 5. داوید، رنه؛ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1387.
 6. رضایی‌زاده، محمدجواد و درویش‌وند، ابوالفضل؛ «نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره، فصلنامه حقوق»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387، شماره 38.
 7. زارعی، محمدحسین؛ «مرکز مالمیر، احمد؛ مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 1384، شماره 42.
 8. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات دراک، چاپ هفتم، 1384.
 9. شوالیه، ژاک؛ دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، نشر دادگستر، 1378.
 10. شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1385.
 11. صادق‌پور، ابولفضل و مقدس، جلال؛ سازمان مدیریت و علم مدیریت، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372.
 12. صادقی مقدم، محمدحسن و میرزاده کوهشاهی، نادر؛ نظارت‌پذیری هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1389، شماره 40.
 13. صدرالحفاظی، سیدنصرالله؛ نظارت قضایی بر اَعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، شهریار، 1372.
 14. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اساسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ هفتم، 1380.
 15. _____________ ؛ حقوق اداری تطبیقی، حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1391.
 16. عباسی، بیژن؛ حقوق اداری، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389.
 17. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، ویراستار عزیزالله علیزاده، تهران، میلاد نور، چاپ اول، 1389.
 18. مارمور، آندره؛ تفسیر و نظریه حقوقی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1390.
 19. ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد؛ آیین حکمرانی، ترجمه حسین صابری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول، 1383. 
 20. محمودی، جواد؛ حقوق اداری تطبیقی، نظارت قضایی بر مقررات دولتی در حقوق انگلستان و فرانسه، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390.
 21. محمودی، جواد و غفاری، هدی؛ «نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت»، تهران، نشریه حقوق اساسی، 1387، شماره 9.
 22. مرکز مالمیری، احمد؛ حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1385. 
 23. موسی‌زاده، ابراهیم؛ «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل90 و نهاد آمبودزمان (نهاد نظارت و بازرسی)»، تهران: فصلنامه علمی - پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی، 1391، شماره 57.
 24. موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری2-1؛ کلیات و ایران، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1383.
 25. میرداماد نجف‌آبادی، سیدعلی؛ «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری»، تهران، فصلنامه معرفت حقوقی، 1390، شماره 1.
 26. هداوند، مهدی؛ «نظارت قضایی؛ تحلیل مفهومی تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، تهران، مجله حقوق اساسی، 1387، شماره 9.
 27. یاوری، اسدالله؛ «نظارت قضایی بر تصمیم‌های اداری در آلمان»، حقوق و مصلحت، 1388، شماره 5.
  1. Ajoy, P.B; 2012, "Administrative Action the Doctrine of Proportionality in India", IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS) ISSN: 2279-0837, ISBN: 2279-0845, 2012, Vol. 1, Issue 6.
  2. Akkas, SarkarAli; 2004, "the Role of Judiciary in Good Governance, the Case of Bangladesh", Human Rights and Good Governance.
  3. Alder, John; 2002, General Principles of Constitutional and Administrative Law, London, Palgrave Macmillan, Fourth Edition.
  4. Alibert, Rafael; 1994, "French Conseil d’état", The Modern Law Review, Vol.3, NO.4.
  5. Arnold R; 2001, Le contrôle juridictionnel des décisions administratives en Allemagne, AJDA, traduit de l’allemand par Mathias Darras.
  6. Arnold R; 2001, Le contrôle juridictionnel des décisions administratives en Allemagne, AJDA, traduit de l’allemand par Mathias Darras.
  7. Arpita, Sarkar; 2010, "Standard of Judicial Review with Respect to Socio-Economic Rights in India", Journal of Indian Law and Society, Vol. 2, Monsoon.
  8. Assefa, Tigist; 2010, Judicial Review of Administrative Actions: A Comparative Analysis, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Masters of Law (LLM) for the Faculty of Law at Addis Ababa University.
  9. Bateman, David; 2008, "Judicial Review in Kingdom and Dominions", the Historical Foundations of Judicial Review in the U.K., Canada and New Zealand, political science, University of Pennsylvania.
  10. Brayan A; 2004, Garner, Black Law Dictionary, seventh edition, west group, London.
  11. Cavendish; 2008, Constitutional Law, London, Rutledge.
  12. Clive, Lewis; 2004, Judicial Review in Public Law, Sweet &Maxwell, Litigation library, 3rd edition, December 17.
  13. Craig, Paul; 2004, "Common Law, Shared Power and Judicial Review", Oxford Journal of Legal Study, Vol. 24, No.2.
  14. De Smith, Wolf and Jowell’s; 1999, Principles of Judicial Review, sweet and Maxwell, as it is cited in Judicial Review: A short Guide to Claims in the Administrative Court 4 (unpublished, 2006).
   1. Emmerson, Heather; 2011, Judicial Review Practice and Procedure Update, 4 May.
   2. Jackson, V.C. and Tushnet, M; 1999, Comparative Constitutional Law, Part Two, New York Foundations Press.
   3. Kuchko-standlmayer (ad), Gabriele; 2008, European ombudsman institution, Austria, springing Wien, New York.
   4. Mashaw, Jerry L; 2005, "judicial Review of Administrative Action: Reflections on Balancing Political and Legal Accountability", REVISTA DIRITO GV, special No.11.
   5. Myers, Hards and SchardlePhilip; 2003, Judicial Review Procedure Act, Submitted to the legislative by Action of the Oregan Law Commission on February 24.
   6. Neave, Colin AM et al; 2011, Judicial Review in Australia, Consultation Paper, Administrative Law Branch, 3-5 National Circuit, Barton ACT 2600.
   7. Oster, Jan S; 2008, "The Scope of Judicial Review in the German and U.S. Administrative Legal System", German Law Journal, Vol. 09, No. 10.
   8. Patrick, John J; 2003, Teaching About Judicial Review, Social Studies Development Center, Indiana University.
   9. Pejovic, Caslav; 2001, Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal, VUWWLR, No. 32.
   10. Richard H. Fallon Jr; 2008, the Core of an Uneasy Case for Judicial Review, 121 HARV. L. REV. 1693, 1735.
   11. Richards, Harwood &Wald; 2010, Overview of Judicial Review, Thirty Nine, Essex Street.
   12. Satyanand, Anand; 1999, The Ombudsman Concept and Human Rights Protection, International Ombudsman Institute Room 205 D Weir Libraries, Faculty of Law University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2H5, Canada.
   13. Selway, Bradly; 2002, "The Principal behind Common Law Judicial Review of Administrative Action", the Search Continues, Federal Journal Law, NO. 8.
   14. Wade, H. W.R; 2004, Administrative Law, New York, Oxford University Press, Ninth Ed.
   15. Waldron, Jermy; 1999, Law and Disagreement, Oxford University Press.
   16. Woebrling, Jean-Marie; 2006, "Judicial Control of Administrative Authorities in Europe", Toward a Common Model, Hrvatska Javna Uprava, god.6.br.3, str.35-56.