نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ابعاد حقوقی حمایت از آثار ادبی - هنری، ضمانت اجراهای حقوقی آن است. تنوع حقوق اخلاقی یا مادی پدیدآورنده می‌تواند در نوع ضمانت اجرای مدنی تأثیرگذار باشد. با این حال، برخی از ضمانت اجراهای مدنی مانند، دستور موقت برای جلوگیری از ادامه نقض، اعاده وضع سابق و شیوه‌های اجتماعی جبران در نقض حقوق اخلاقی و مادی مشترک است. مهم‌ترین اختلاف ضمانت اجراهای مدنی حقوق اخلاقی در جبران پولی در نظام کامن‌لا است که مطابق حقوق ایران به دلیل ماهیت غیرمالی آن، قابل جبران پولی نیست. نحوه ارزیابی خسارت نقض حقوق مادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که سه ضابطه برای آن مطرح شده است: حق امتیاز متعارف؛ منافع از دست رفته؛ و منافع حاصله که هر کدام در موارد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

منابع

 1. انصاری، مسعود و طاهری، محمد‌علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب‌فکر، تهران، 1384.
 2. باریکلو، علیرضا؛ مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، میزان، 1385.
 3. حکمت‌نیا، محمود و عیسائی تفرشی، محمد؛ « مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری»، نامه مفید، سال دهم، 1383، شماره43.
 4. صانعی، یوسف؛ استفتاآت قضایی، نشر میزان، تهران، 1384.
 5. ره‌پیک، حسن؛ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، انتشارات خرسندی، تهران، 1387.
 6. کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
 7. آل عصفور، حسین؛ تتمة الحدائق الناظره، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410 ه.ق.
 8. انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، المؤتمر العالمی‌لشیخ الانصاری، قم، 1420 ه.ق.
 9. حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1414 ه.ق.
 10. الحلی، محمد بن ادریس؛ السرائر، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410 ه.ق.
 11. الروحانی، السید محمد‌صادق؛ المسائل المستحدثة، مؤسسة دار الکتاب، قم، 1414 ه.ق.
 12. الشریعة الاصفهانی، فتح‌الله؛ قاعدة لاضرر، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، بی‌تا.
 13. طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1422ه.ق.
 14. کاشف‌الغطاء، محمد‌حسین؛ تحریر المجلة، المجمع العالمی‌للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، قم، 1422 ه.ق.
 15. المحمودی، محمد‌باقر؛ نهج‌السعادة فی مستدرک نهج‌البلاغة، مؤسسة التضامن الفکری، بیروت، 1385 ه.ق.
 16. منتظری، حسین‌علی؛ دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، المرکز العالمی‌للدراسات الاسلامیة، قم، 1409 ه.ق.
 17. النجفی، محمد‌حسن؛ جواهر الکلام، تحقیق، الشیخ علی الآخوندی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1394 ه.ق.
  1. Ashworth, Allan; 2013, CONTRACTUAL PROCEDURES, Routledge.
  2. Bainbridge, David I; 2009, Intellectual Property, Pearson Longman.
  3. Barker, David & Colin, Padfield; 1998, Law Made Simple, Planta Tree.
  4. Bently, Lionel & Brad, Sherman; 2001, Intellectual Property Law, Oxford.
  5. Blackstone, William; 1825, Commentaries on the laws of England, John Taylor Coleridge (ed ), Oxford Univercity.
  6. Blair, Roger D. and Thomas F. Cotter; 2005, Intellectual Property Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies, Cambridge Univercity Press, New York.
  7. Burrows, Andrew;2011, The Law of Restitution, Oxford Univercity Press, New York.
  8. Davis, Jeniffer, 2008, Intellectual Property Law, Oxford Univercity Press, New York.
  9. Dobbs, Dan B; 1993, Law of Remedies: Damages, Equity, Restitution, West Pub. Co.
  10. Fischer, James M; 1999, Understanding remedies, M. Bender.
  11. Edelman, Gain J; 2002, Based Damages: Contract, Tort, Equity and Intellectual Property, Oxford.
  12. Garner, Brayan A; 2004, Black’s Law Dictionary, US: Thomson Buisness.
  13. Glick Mark A, Lara A. Reymann, Richard Hoffman; 2003, Intellectual Property Damages, John Wiley & Sons, New Jersey.
  14. Laycock, Douglas;2010, Modern American Remedies: cases and materials, Aspen Publishers.
  15. Meena R. L;2008, Contract Law, Universal Law publishing, New DELHI.
  16. Papamatheos, Anthony; 2009, Perspectives on Declaratory Relief, Federation Press.
  17. Reid, Colette;2013, Civil Litigation, Oxford university press.
  18. Routledge; 2010, Intellectual Property Law, Taylor & Francis Group.
  19. Sharma, Ashok; 2010, Business Law, V. K. (India) Enterprises.
  20. Singh. S. p;2010, Law of Tort, Universal Law publishing, New DELHI.
  21. Spence, Michael; 2007, Intellectual Property, Oxford, New York.
  22. Tanya, Alpin and Jeniffer Davis; 2009, Intellectual Property Law, Oxford Univercity Press, New York.
  23. Webster Noah; 1983, Webster’s Dictionary, Simon and Schuster, New York.