ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه