مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه