مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه