مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه