نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی سابق دانشگاه تهران هیئت علمی فعلی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دوره‌ دکتری حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

حقوقدانان تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه‌گذار می‌دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه‌گر را تحلیل می‌کنند. به نظر می‌رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه‌گر است. مسئولیت او در واقع بر توزیع معقول خسارات استوار شده و قرارداد، وسیله‌ای است برای گردآوری سرمایة لازم به منظور جبران خسارات. تحلیل مسئولیت بیمه‌گر بر این مبنا فهم قانون را آسان و اجرای آن را روان می‌سازد و از پدیدآمدن گره‌های ناگشودنی جلوگیری می‌نماید؛ و چون این امر سازمان‌یافته و خودگردان است، می‌توان آن را «سامانة مسئولیت مدنی جمعی» نامید. این مقاله کوشش می‌کند دو دیدگاه مزبور را بیان، و اثر هر یک را در موضوع‌های درگیر نشان دهد و حاصل کار را با حقوق انگلیس مقایسه کرده و نتیجه را گزارش نماید.

کلیدواژه‌ها

منابع

 1. ایزانلو، محسن؛ «نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1387، دوره 38، شماره 4.
 2. بابایی، ایرج؛ حقوق بیمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ هفتم، 1387.
 3. بهرامی احمدی، حمید؛ مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1388.
 4. خدابخشی، عبدالله؛ بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1388.
 5. دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جلد 4، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ دوم، 1382.
 6. ژوردن، پاتریس؛ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، نشر میزان، چاپ دوم، 1385.
 7. شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377.
 8. صفایی، سیدحسین؛ قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ سوم، 1384.
 9. صفایی، سیدحسین؛ رحیمی، حبیب الله؛ مسئولیت مدنی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علمی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول، 1389.
 10. کاتوزیان، ناصر؛ جنیدی، لعیا؛ غمامی، مجید؛ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
 11. کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم، 1381.
 12. کاتوزیان، ناصر؛ ایزانلو، محسن؛ بیمه مسئولیت مدنی (جلد سوم مسئولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1387.
 13. نظری، ایراندخت؛ مسئولیت مدنی مالک، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389.
 14. مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌‌تا.
  1. Elliote, Catherine & Quinn, Frances; 2009, Tort Law, Pearson Education Limited, seventh edition.
  2. Englard, Izhak; 1993, The philosophy of Tort Law, Darmouth Publishing Company Limited.
  3. Harlow, Carol; 1987, Understanding Tort Law, Fontana Press, First edition.
  4. Markesinis, Basil &Deakin, Simon; 2008, Tort Law, sixth edition, Oxford University Press.
   1. Http://en,Wikipedia.org