اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه