نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آثار چندرسانه‌ای از جدیدترین محصولات فکری فن‌آورانه در دو دهه اخیر محسوب می‌شوند که توانسته‌اند به علت خلاقیت و نوآوری بالا، در مدتی کم بازارهای بین‌المللی را به طور موفقیت‌آمیزی به قبضه خود درآورند. این آثار که ناشی از تراوش فکری افراد هستند به یقین ذیل چتر حمایتی نظام حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند؛ اما مسئله اصلی تعیین نوع نظام حمایتی حاکم بر این آثار است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تأکید بر مطالعه تطبیقی، اولاً ماهیت حقوقی و فنی این آثار فکری جدید و عواملی که باعث انفکاک آن‌ها از سایر آثار فکری موجود می‌شود مشخص گردد و سپس فرآیند حمایت از آثار چندرسانه‌‌ای مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود آیا امکان حمایت از آثار چندرسانه‌ای با توجه به قوانین کنونی مالکیت فکری در کشورهای مختلف وجود دارد یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

منابع

 1. حکمت‌‌نیا، محمود؛ مبانی مالکیت فکری، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، چاپ دوم، 1387.
 2. زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1387.
 3. کلمبه، کلود؛ اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، محمدزاده وادقانی، علیرضا، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1385.
 4. صفایی، سید حسین؛ صادقی، محسن؛ محسنی، حسن؛«مطالعه تطبیقی پدیدآورندگان حقوق ادبی و هنری و حقوق مرتبط»،فصلنامه مدرس علوم انسانی، 1385، دوره 10، شماره 3.
 5. محمدزاده وادقانی، محمد؛ «تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق، 1387، دوره 38، شماره 2.
  1. Agreement on Trade-related aspects of intellectual property rights, 1994.
  2. Case, cour de cassation, Ass. plen. 7 mars 1986.
  3. Cornish, William; 2003, Intellectual Property, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London.
  4. Cotter, Anne-Marie; 2003, Intellectual Property, First Edition, Cavendish Publishing, London.
  5. Davison, Mark j; 2004, The Legal Protection of Databases, First Edition, Cambridge University Press, USA.
  6. Dinwoodie, Greame & Janis, Mark; 2008, Trademark Law and Theory, Edward Elgar Publishing Inc, Massachusettes, USA.
  7. Directive 96 / 9 / EC of European Parliament and of the Council on Legal Protection of Databases, 1996.
  8. Edelman, B; 1995, multimédia l  ̓oeuvre, un essai de qalifacation, 15 recueil Dalloz siery, paris.
  9. Feldman, Lee; 1991, The Multimedia in the 1990s, Sweet and Maxwell, British Library, London.
  10. Liestol, Gunner & Morrison, Andrew & Rasmussen, Terje; 2003, Digital Media Revisited,Massachusetts Institute of Technology, USA.
  11. Raysam, R., & Brown, P., & Neuburger, J; 1996, Multimedia Law: Forms and Analysis, Second Edition, Law Journal Seminar Press, New York, USA.
  12. Sirinelli, p; 1995, le multimédia, lamy institute, paris.
  13. Stamatoudi, Irini A; 2003, Copyright and Multimedia Products, Third Edition, Cambridge University Press.
  14. Sterling, J.A.L; 2003, World Copyright Law, Second Edition, Sweet and Maxwell, London.
  15. Sundara, Mira T; 2006, Copyright and Creative Freedom, First Edition, Routledge-Taylor and Francis Group, London.
  16. Torremans, Paul & Shan, Hailing & Erauw, Johan; 2007, Intellectual Property and TRIPs Compliance, Edward Elgar Publishing, University of Gent, Belgium.
  17. Williams, A., & Calow, D., & Lee, A; 1996, Multimedia: Contracts, Rights and Licensing, Law and Tax Institute, London.
 6. قانون مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط آلمان، مصوب 1965و اصلاحیه 2008.
 7. قانون حق مالکیت ادبی و هنری آمریکا مصوب 1988.
 8. قانون مالکیت فکری اسپانیا مصوب 1996.
 9. قانون مالکیت ادبی و هنری بلژیک مصوب 1994.
 10. قانون حمایت از مصنفان، مؤلفان و هنرمندان جمهوری اسلامی ایران مصوب 1348.
 11. قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.
 12. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.
 13. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.
 14. قانون حق مؤلف، طرح‌‌های صنعتی و اختراعات انگلستان مصوب 1988.
 15. قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب 1957 و اصلاحیه 1985 و 1992.
 16. قانون حق مؤلف یونان مصوب 1993.
  1. Bern Convention for Protection of Literary and Artistic Works, 1886 (last amendment on 1979).
  2. Choe, J; 1994, Interactive Multimedia: A New Technology Tests the Limits of Copyright Law, First Edition, Rutgers Law Review Institute.