اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
26. اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

سیدحسن وحدتی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 27-48

چکیده
  با بررسی مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینة قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام‌های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن‌لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار ...  بیشتر
نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
27. نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

سید علی سید احمدی سجادی؛ عصمت دانش‌آرا

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 27-52

چکیده
  در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم ...  بیشتر
ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد
28. ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد

سید محمدهادی اسلامی؛ جلیل قنواتی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36876

چکیده
  در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی ...  بیشتر
تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی
29. تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ ربیعا اسکینی؛ فیروز احمدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 28-51

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27919

چکیده
  منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات ...  بیشتر
اجرای «قاعده الزام» در دعاوی بین‌المللی به مثابه قاعده حل تعارض
30. اجرای «قاعده الزام» در دعاوی بین‌المللی به مثابه قاعده حل تعارض

مصطفی دانش‌پژوه

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 29-50

چکیده
  تفاوت ادبیات فقهی - حقوقی، در پاره‌ای از موارد ایجاب می‌کند که برای ارائه فقه و حقوق اسلامی در مجامعی غیر از حوزه‌های سنتی اسلامی، محتوای غنی فقه اسلامی با حفظ اصالت‌های آن در قالب ادبیات معاصر و رایج ...  بیشتر
عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
31. عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران

سید مجید میرحسینی؛ فاطمه غفوری

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25774

چکیده
  نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه‌های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن ...  بیشتر
مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان
32. مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان

مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش پور

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.95290.1341

چکیده
  جانشینی دولت­ها در زمینه مسئولیت بین­ المللی به­ عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین­ المللی بازمی­گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر ...  بیشتر
جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا
33. جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا

علیرضا باریکلو؛ حسن بادینی؛ محمد کاظم خانجانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.95144.1338

چکیده
  جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب­های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی­گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش­های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ...  بیشتر
تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
34. تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44792

چکیده
    با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون­ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در ...  بیشتر
بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی
35. بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 43-60

چکیده
  در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی ...  بیشتر
تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
36. تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

نجاد علی الماسی؛ مهسا مدنی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 45-66

چکیده
  توکیل به غیر و تفویض وکالت در عین وجود برخی شباهت‌ها، متفاوت از یکدیگر هستند. توکیل به غیر اساساً تابعی از وکالت اصلی بوده و در آن ممکن است موت و حجر وکیل اول در وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد و در برخی مواقع ...  بیشتر
بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی
37. بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی

حمید بهرامی احمدی؛ رضا آقاعباسی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 45-64

چکیده
  در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌های وارده، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان‌دیده نگاهی اغماض‌آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت ...  بیشتر
هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان
38. هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان

محمد حبیبی مجنده

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 47-66

چکیده
  شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم‌افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی‌رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه‌ای ...  بیشتر
تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا
39. تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا

سیدالهام الدین شریفی؛ فاطمه کرمی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25775

چکیده
  به‌رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش‌های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب‌های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد ...  بیشتر
ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
40. ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

علی رضائی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31924

چکیده
  علی‌رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف­ها و کاستی­هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می­نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، ...  بیشتر
بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری
41. بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34498

چکیده
  قرارداد کار تولیدِ مال فکری از مهم‌ترین نمونه‌های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب ...  بیشتر
اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل
42. اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل

محمود مالمیر؛ مرضیه قراخانی بنی؛ اصغر احمدی موحد

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 49-66

چکیده
  از زمان اولین پرواز با هواپیما تاکنون یک قرن می‌گذرد و در این مدت هواپیما خاصه هواپیمای کشوری به عنوان وسیله‌ای که مهم‌ترین ویژگی آن سرعت است، توانسته جایگاه منحصر به فردی در حمل و نقل کالا و مسافر پیدا ...  بیشتر
مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
43. مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30710

چکیده
  جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدیدِ بزه‌دیده را فراهم می‌آورد، به‌گونه‌ای که در مواردی ممکن است، بزه‌دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین‌رو می‌توان پذیرفت که ...  بیشتر
بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی
44. بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی

سید حسین هاشمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 51-74

چکیده
  بر اساس مواد 37 و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو باید سنی را برای مسولیت کیفری تعیین کنند که منطبق با شرایط جسمی فیزیکی روحی و عقلی کودک باشد. در این خصوص به صورت استثنایی بر اساس بند الف ماده ۳۷ در خصوص ...  بیشتر
نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)
45. نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی فلاح

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 52-67

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27922

چکیده
  مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی ...  بیشتر
شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی
46. شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی

سید احمد حبیب نژاد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 53-78

چکیده
  اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا ‌حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ...  بیشتر
نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
47. نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

مازیار قاسمی گودرزی؛ محمود کاظمی؛ ولی رستمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 58-25

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.113230.1512

چکیده
  نظارت بر شرکت‌های دولتی، می‌تواند سلامت عملکرد این شرکت‌ها را به ارمغان آورد. در نظام‌های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام‌های ...  بیشتر
مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
48. مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی

مهدی کاهه؛ جلیل قنواتی؛ محسن برهان مجرد

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.239940

چکیده
  درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ...  بیشتر
بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
49. بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا

حسین میرمحمد صادقی؛ علیرضا درزی رامندی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44789

چکیده
  در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ ...  بیشتر
بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر
50. بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر

محمدصادق طباطبایی؛ حسین اسعدی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 61-82

چکیده
  ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد ...  بیشتر