دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (LAW) - شماره جاری