کلیدواژه‌ها = محکوم له
1. مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-212

صالح یمرلی؛ عباس کریمی