جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)
1. جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)

جواد یزدیان جعفری

دوره 5، شماره 107 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 176-191

چکیده
  ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی ...  بیشتر