کلیدواژه‌ها = حل و فصل اختلافات بین‌المللی
1. جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 128-153

سیدمصطفی میرمحمدی