جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری
1. جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 5، شماره 107 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 128-153

چکیده
  مقالة حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی مادة 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، در تلاش است رویة قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. ...  بیشتر