بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایـران و فرانسـه
1. بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایـران و فرانسـه

الهه محسنی؛ زینب محمدزاده

دوره 6، شماره 110 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 121-142

چکیده
  امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به‌ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی ...  بیشتر