تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه
1. تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه

ناصر قربان‌نیا

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 21-44

چکیده
  انسان‌ها نه تنها حق دارند بلکه مکلفند به انسان‌های نیازمند در هر جای دنیا کمک کنند. در زمان بروز فجایع انسانی ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، هر انسانی تعهد اخلاقی دارد به کمک انسان‌های نیازمند بشتابد. حوادث ...  بیشتر
نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی
2. نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ احمد رمضانی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 3-24

چکیده
  تحقق عدالت قضایی را می‌توان هدف غایی هر نظام قضایی و حقوقی دانست. نوع الفاظ و شیوه بیان اقرار توسط مقر یا ادای شهادت از سوی شاهد یا تنظیم اسناد مختلف از سوی خواهان و خوانده می‌تواند تابع عوامل مختلفی ...  بیشتر
نظریات اخلاقى در آیینه حقوق
3. نظریات اخلاقى در آیینه حقوق

سیدمحمدقاری سیدفاطمی

دوره 0، شماره 2 ، بهار 1381، ، صفحه 23-38

چکیده
     در این مقاله، ضمن معرفى اجمالى برخى نظریه‏هاى غالب اخلاقى، انعکاس این نظریه‏ها در مقررات حقوقى بررسى مى‏شود . اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقى کانتى است، به عنوان نظامى اخلاقى، ...  بیشتر