مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
1. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

محسن شریفی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 251-272

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36880

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت ‌اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای ...  بیشتر
نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه
2. نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا یزدانیان

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 131-152

چکیده
  در قانون مدنی فرانسه جرم مانند عقد یکی از منابع ایجاد تعهدات است. با وقوع جرم صرف نظر از مسئولیت کیفری گاهی،تعهداتی نیز بوجود می‌آید که مانند تعهدات موضوع حقوق مدنی بوده و همان آثار را نیز دارد .همچنین ...  بیشتر
اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن
3. اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن

جواد یزدیان جعفری

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 139-156

چکیده
  اصل تناسب جرم و مجازات، به ‌عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات‌ها، در سال‌های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات‌گرایانه در فلسفه مجازات دانست. ...  بیشتر
درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری
4. درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری

محمد جعفر حبیب زاده؛ امیر حمزه زینالی

دوره 0، شماره 8 ، تابستان 1384، ، صفحه 3-26

چکیده
  اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری­ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه‌ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تأمین و تضمین حقوق و آزادی­های اساسی شهروندان ...  بیشتر