کلیدواژه‌ها = میانجی‌گری پلیس
1. پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس

دوره 4، شماره 106، پاییز و زمستان 1395، صفحه 171-192

صیاد درویشی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ نورالله حسینی‌خواه