جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی
1. جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی

ناصر قربان‌نیا؛ پیمان نمامیان

دوره 4، شماره 106 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 97-122

چکیده
  امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین‌المللی بوده، بلکه به طرز گسترده‌ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات ...  بیشتر