عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
1. عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران

سید مجید میرحسینی؛ فاطمه غفوری

دوره 4، شماره 106 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 29-46

چکیده
  نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه‌های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن ...  بیشتر