کفالت در حد و تعزیر
1. کفالت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 4، شماره 105 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 143-168

چکیده
  کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است‌. کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین ...  بیشتر