بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
1. بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس

اسماعیل نعمت‌اللهی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 115-142

چکیده
  به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای ...  بیشتر