کلیدواژه‌ها = مسئولیت قراردادی
1. بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-60

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی