کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد
1. کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد

نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 105-125

چکیده
  عقل تنها مدرک مورد توافق همة انسان‌هاست وحجیت آن، فی‌الجمله مورد قبول همة مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، ...  بیشتر