گذر از «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی: واکاوی انگاره‌های حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
1. گذر از «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی: واکاوی انگاره‌های حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

سید هادی محمودی؛ محمد ستایش پور

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 207-226

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36883

چکیده
  مطالعه تطبیقی جایگاه «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی‌ نشان از وجود نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض دارد. با توجه به اینکه وجود عنصر مادی، یعنی رویه عام و عنصر معنوی، یعنی پذیرفته شده ...  بیشتر
جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
2. جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

رضا مقصودی؛ اکبر ایمان‌پور

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 115-136

چکیده
  کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مواد 74 الی 78 ترتیبات خاصی برای جبران خسارت پیش‌بینی کرده است. با این وجود توافق بر خسارت یا شرط خسارت جایگاه صریحی در کنوانسیون ندارد. به نحوی که اختلافات زیادی در آراء ...  بیشتر