جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر
1. جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر

علیرضا محولاتی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، ، صفحه 25-60

چکیده
  هر چند که تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربى در طول قرنهاى هفده و هجده در زمینه جلوگیرى از اعمال مجازاتهاى خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات زندان به عنوان مجازاتى اصلى در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیرى نگذشت که ...  بیشتر
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
2. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

عادل ساریخانی؛ جعفر کوشا

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، ، صفحه 97-124

چکیده
  «مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. ...  بیشتر