بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
1. بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

وحید آرایی؛ حمیدرضا ملک محمدی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 155-176

چکیده
  وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم‌ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاه‌های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل
2. مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل

مسعود امانی؛ محسن اسماعیلی

دوره 0، شماره 22 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 3-26

چکیده
  مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در تعیین شیوه بهره‌برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام‌های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم‌ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته‌اند. برخی مالکیت مخازن نفتی ...  بیشتر