کلیدواژه‌ها = خسارت
1. تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-51

محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ ربیعا اسکینی؛ فیروز احمدی


2. مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-212

صالح یمرلی؛ عباس کریمی


4. مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-111

زینب پورخاقان شاهرضایی


5. جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 2، شماره 104، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-136

رضا مقصودی؛ اکبر ایمان‌پور