نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران)
1. نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران)

یونس فتحی؛ نصرت اله نبیل رحیمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 308-283

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.119435.1599

چکیده
  مشارکت متوازن زن‌ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین­رو، در اسناد متعدد بین­المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت‌ها را مکلف نموده تا در ...  بیشتر