موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی
1. موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی

باقر انصاری

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 99-122

چکیده
  یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ...  بیشتر