ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه
1. ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه

نجاد علی الماسی؛ مرتضی محمدی

دوره 0، شماره 2 ، بهار 1381، ، صفحه 117-147

چکیده
  نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه‏» به بررسى، رژیم‏هاى مالى زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکى از مدرن‏ترین حقوق مدون غرب است، مى‏پردازد . حقوق ایران به پیروى ...  بیشتر