بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران
1. بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران

حسین میرمحمد صادقی

دوره 0، شماره 22 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 49-68

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملاً پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی‌توان به کارکرد درست قواعد صرفاً حرفه‌ای ...  بیشتر